Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri

Splošni pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja za storitve paketne ponudbe Lepota Oblike d.o.o.

UVODNE DOLOČBE

Pogoji poslovanja za storitve paketne ponudbe Lepota Oblike d.o.o. (v nadaljevanju: pogoji poslovanja) opredeljujejo pojme, urejajo postopke in elemente pogodbenih razmerij ter veljajo za vsa naročila in pogodbe (v nadaljevanju: naročila), sklenjene med podjetjem Lepota Oblike d.o.o. ali katerimkoli izmed njegovih franšiznih poslovnih partnerjev (v nadaljevanju: izvajalec), ki trži storitve paketnih ponudb, in naročnikom teh storitev (v nadaljevanju: naročnik). Pogoji poslovanja so sestavni del vsakega naročila, na kar je naročnik opozorjen ob naročilu storitev.

Vsak naročnik se z naročilom zaveže, da je seznanjen s pogoji poslovanja. Če med naročnikom in izvajalcem obstaja tretja oseba kot posrednik, je dolžna s temi pogoji poslovanja seznaniti naročnika.

Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko glede na okoliščine kadarkoli spremeni pogoje poslovanja in o tem ni dolžen obveščati naročnikov. Veljavna različica besedila pogojev poslovanja je objavljena na spletni strani www.domdesign.eu, na zahtevo naročnika pa jih izvajalec posreduje tudi v pisni obliki.

V primeru, da so v pisni pogodbi dogovorjeni elementi, ki se razlikujejo od določil pogojev poslovanja, veljajo tisti, ki so zapisani v pogodbi. Ustni dogovori, ki se razlikujejo od določil v pogojih poslovanja, niso veljavni.

 

POJMI

 

Paketna ponudba storitev je produkt, ki določa vrsto in obseg storitev ter funkcionalnosti, ki jih pridobi naročnik pri naročilu določenega paketa logotipa DominoLogo, celostne podobe DominoImage, oglasne kampanije DominoCampaign, spletne strani DominoSite, spletne trgovine DominoShop, gostovanja DominoHosting ali spletne podpore DominoSupport (v nadaljevanju produkti) iz paketne ponudbe. Paketna ponudba obsega različne vrste paketnih storitev za različne dejavnosti in potrebe naročnikov. Obseg in vrsta storitev so določeni v katalogu izvajalca in so na voljo za ogled pri izvajalcu ali njegovih franšiznih enotah in/ali na spletnem naslovu www.domdesign.eu. Posamezna paketna ponudba na podlagi dejavnosti in potreb naročnika le-temu omogoča optimalno in celovito prisotnost na trgu.

Katalog izvajalca je predstavitev vseh paketnih ponudb, vključno z vsemi funkcionalnostmi in mrežnimi strukturami, ki pripadajo posameznemu paketu produktov. Katalog je v osnovni različici brez mrežnih struktur na voljo za ogled pri izvajalcu ali njegovih franšiznih enotah in/ali na spletnem naslovu www.domdesign.eu. Katalog v polni različici je na voljo za ogled izključno pri izvajalcu ali njegovih franšiznih enotah in ga ni dovoljeno javno objavljati ali kako drugače razširjati tretjim osebam.

Izvajalec je stranka, ki bo za naročnika izdelala spletne strani po dogovorjenih in v paketni ponudbi določenih zahtevah ter bo poskrbela za nemoteno delovanje spletnih strani.

Naročnik je stranka, ki izvajalcu z naročilnico ali pogodbo naroča izvedbo del glede na izbrani paket iz paketne ponudbe.

Predmet naročila storitev iz paketne ponudbe je izdelava enega produkta po ponudbi, kar vključuje izdelavo grafičnih vmesnikov po meri in pripadajočih orodij za urejanje spletnih strani. Obseg del je odvisen od izbranega paketa produktov in ga podrobneje opisuje ter zapoveduje katalog izvajalca. Naročnik je pred naročilom celovito seznanjen s storitvami in funkcionalnostmi, ki jih bo prejel ob zaključku del.

 

OBSEG STORITEV

 

Izdelava celostne podobe

Naročilo zajema oblikovanje logotipa naročnika, vizualnih, barvnih, tipografskih smernic, ter pravil uporabe, ki so definirane v katalogu izdelkov ter posameznih aplikacij podove v različne medije. Končni izdelek podobe se predloži v elektronskem formatu oziroma v tiskanem formatu v višjih paketih.

 

Izdelava oglasne kampanije

Naročilo zajema oblikovanje oglasne kampanije. Naročilo ne zajema oblikovanja elementov celostne podobe ali logotipa.

 

Izdelava spletnega mesta

Naročilo zajema oblikovanje unikatnih grafičnih predlog, razrez predlog, programiranje in povezavo grafičnih predlog s sistemom DominoCMS. Vnos vsebin. Izvajalec se zaveže, da bo po tehnični izdelavi strani opravil vnos vsebin v obsegu predvidenem v ponudbi glede na izbrani paket spletnih strani in njegovo drevesno strukturo. Izvajalec vnese vse v roku dostavljene vsebine, razen katalogov, kjer pripravi vzorčne vsebine. V kolikor vnos vsebin presega predvideni obseg po strukturi, se razlika zaračuna po ceniku izvajalca. Vnos vsebin, ki niso dostavljene v roku, se obračuna po Ceniku. Izvajalec lahko kataloge vnese proti plačilu po Ceniku, pri čemer bo naročniku pripravil ponudbo. Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu priskrbel vsa gradiva in vsebine spletnega mesta, ki so potrebni za pravilno delovanje in objavo na svetovnem spletu in sicer tekom izvajanja del, glede na navodila izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da ne prične z izvajanjem projekta, dokler naročnik ne dostavi vseh dogovorjenih vsebin. Izvajalec lahko naročniku ob dostavi vseh potrebnih gradiv pred začetkom del odobri dodaten popust, kot je določeno v katalogu. Izvajalec ne odgovarja za vsebino, ki je objavljena na spletnih straneh naročnika.

 

DominoCMS urejevalnik spletnih strani. Vse spletne strani po paketni ponudbi so izdelane s program za samostojno urejanje spletnih strani DominoCMS, ki je last podjetja Lepota Oblike d.o.o. Celotna vsebina spletnega mesta po ponudbi je shranjena v podatkovni zbirki. Za prikaz vsebin se uporabijo moduli, kot jih definira izbrani paket spletnih strani. Z urejevalnikom spletnih vsebin DominoCMS lahko urednik ureja vsebino spletnih strani in po potrebi dodaja nove strani, besedila, slike, dokumente ipd. Preko urejevalnika je mogoče urejati in nadzorovati vsebino vseh spletnih strani v okviru spletnega mesta.

 

Dodatne jezikovne različice. Vsak spletna stran po ponudbi je zgrajena v eni jezikovni različici, navadno je to v slovenskem jeziku. Vsaki spletni strani je mogoče dodati dodatne jezikovne različice, ki so identična kopija prvotne spletne strani. Vsak paket spletnih strani po ponudbi ima vnaprej določeno vrednost dodatne jezikovne različice, ki je javno objavljena v katalogu in jo lahko naročnik naroči bodisi ob izdelavi spletne strani ali naknadno. V primeru naknadnega naročila dodatne jezikovne različice, velja cena za dodatno jezikovno različico po ponudbi zgolj v primeru, da je spletna stran še vedno v izvirnem obsegu po ponudbi in na njej niso bila opravljena dodatna dela, dodelave, predelave ali dodani novi moduli ali funkcionalnosti. V primeru, da stran ni več v prvotnem obsegu, se dodatno jezikovno različico obračuna po ceniku izvajalca. V sklopu izdelave dodatne jezikovne različice bo izvajalec vnesel vse pravočasno dostavljene vsebine, razen katalogov. Pri vnosu vsebin veljajo določila točke „Vnos vsebin“. Skrbništvo spletnih strani. Ob naročilu spletne strani po paketni ponudbi naročnik naroča tudi skrbništvo spletnih strani in sicer za minimalno obdobje 1 leta (12 mesecev) od objave spletne strani na svetovnem spletu. Skrbništvo je skupek storitev, ki v omogoča gostovanje spletne strani, vzdrževalne ure in elektronsko pošto. Skrbništvo je razdeljeno na različne pakete storitev, katerih vsebina pripomore k optimalni spletni prisotnosti posameznega naročnika, glede na njegove potrebe. Vsaka ponudba strani po katalogu ima vnaprej določen optimalni skrbniški paket. Spletne strani po paketni ponudbi ni mogoče naročiti brez hkratnega naročila skrbniškega paketa, razen za stranke z obstoječimi skrbniškimi paketi, kjer je naročilo možno glede na vsebino njihovega obstoječega skrbniškega paketa. Pojme, postopke in elemente razmerij iz skrbniškega sistema določajo Pogoji poslovanja v skrbniškem sistemu izvajalca in so sestavni del vsakega naročila skrbništva ter javno objavljeni na izvajalčevih spletnih straneh www.domdesign.eu

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

 

V okviru projekta izdelave spletne strani po paketni ponudbi bo izvajalec opravil naslednja dela in storitve:

• Izvedba grafičnih predlog

• 1x korekture grafičnih predlog v enkratnem posegu1

• Izdelava razreza grafične rešitve

• Programiranje administrativnega okolja – DominoCMS

• Programiranje predlog prikaza

• Testiranje in 1x končne tehnične korekture v enkratnem posegu

• Vnos vsebin po predvidenem obsegu

• Objava spletnega mesta

• Vpis v glavne iskalnike

• 1 ura izobraževanja uporabe aplikacije DominoCMS na sedežu izvajalca ali po telefonu

• aktiviranje skrbniškega paketa po specifikacijah Obseg in vrsta del je odvisna od izbranega paketa spletnih strani in je definirana v katalogu. Paketna ponudba ne dovoljuje dodatnih del ali funkcionalnosti na izbrani paket spletnih strani tekom izdelave strani po paketni ponudbi. Dodatna dela na spletnih straneh po paketni ponudbi se definirajo in ovrednotijo po zaključenem projektu in po rednem ceniku izvajalca. 1 Korekture grafičnih predlog so omejene. Naročniku dostavi en seznam korektur, ki bodo opravljene brezplačno. Korekture lahko obsegajo spremembo barvne sheme, manjša odstopanja pri postavitvi, velikosti in razporeditvi ter manjše spremembe grafike v smislu zamenjave slik ipd. Dodatna naročila se obračunajo po Ceniku izvajalca. 2 V primeru, da želi naročnik izobraževanje na oddaljeni lokaciji, si izvajalec pridržuje pravico zaračunati mu obračun potnih stroškov.

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 

Pred pričetkom del mora naročnik zagotoviti:

• ustrezno organizacijo dela – delovno skupino za delo na tem projektu,

• vodjo projekta s pooblastili za sprejemanje vsebinskih in tehničnih odločitev ter potrjevanje konceptov in rešitev.

• vse gradivo, ki je nujno potrebno za pričetek del. V času izvajanja projekta mora naročnik zagotoviti:

• vse potrebno gradivo in informacije, ki jih potrebuje izvajalec,

• tesno sodelovanje z izvajalcem,

• zagotavljanje finančnih sredstev skladno s časovnim načrtom. Gradiva, ki jih posreduje naročnik morajo biti:

• v elektronski obliki (elektronska pošta ali elektronski mediji),

• kakovosti, ki jo zahteva elektronska obdelava,

• vsebine zbrane in strukturirane glede na strukturo spletnega mesta.

 

RAZVOJNO OKOLJE

 

Do namestitve dokončne rešitve bo razvoj potekal v okolju izvajalca. Vmesni rezultati bodo vidni v obliki grafičnih predlog, oziroma spletne strani na naslovu, ki ga bo izvajalec posredoval naročniku. Izvajalec bo naročnika v času izvajanja projekta obveščal o delnih rešitvah, ki zahtevajo potrditev s strani naročnika. Za potrebe projekta in morebitnih testiranj bo izvajalec naročniku zagotovil dostop do testne različice spletnega mesta in administrativnega okolja. Kompatibilnost spletne strani bo izvajalec preveril na Windows okolju z najmanj Internet Explorer Internet Explorer 10, Firefox 12, Chrome 18, Safari 5 in Opera 11 ali več.

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA IN PREDAJA REŠITVE

 

Ob zaključku del izvajalec pripravi primopredajni zapisnik, ki ga posreduje naročniku. V primeru, da naročnik v roku sedmih (7) dni od prejema obvestila o zaključku del ne vrne podpisanega primopredajnega zapisnika se šteje, da so pogoji za prevzem izpolnjeni. Datum prevzema je v takem primeru sedmi (7) dan po datumu predaje primopredajnega zapisnika.

Če naročnik prevzame izdelek kljub temu, da ve, da ima napako, mora biti to navedeno v zapisniku o prevzemu, skupaj z navedbo napak. V zapisniku se navede tudi datum, do katerega mora izvajalec odpraviti napake, pri čemer datum določita naročnik in izvajalec sporazumno.

Po prejemu podpisanega primopredajnega zapisnika ali če mine sedem (7) dni od dostave primopredajnega zapisnika brez da bi ga naročnik vrnil, bo izvajalec naročniku izstavil končni račun za opravljeno storitev. Izvajalec si pridržuje pravico, da projekta ne objavi na svetovnem spletu dokler naročnik ne poravna prejetega računa.

V kolikor bi naročnik po poslanem primopredajnem zapisniku prenehal z aktivnostmi na projektu in bi to trajalo 90 dni, ali bi zavlačeval s plačilom računa 90 dni, ima izvajalec pravico projekt arhivirati in naročniku zaračunati ponovno aktivacijo projekta po ceniku izvajalca.

 

NADALJNI RAZVOJ

 

Spletne strani po paketni ponudbi lahko naročnik kadarkoli po zaključenih delih nadgradi z dodatnimi funkcionalnostmi, kar stranki urejata naknadno z naročilnicami, predračuni, aneksi ali pogodbami ali s pisnim naročnikovim naročilom.

Izvajalec se zavezuje, da bo spletno mesto nadalje razvijal in dograjeval v skladu z naročnikovimi željami proti dogovorjenemu plačilu še najmanj eno (1) leto po prevzemu spletne rešitve s strani naročnika.

Varovanje poslovnih skrivnosti in varstvo osebnih podatkov

Naročnik se z oddajo naročila, izvajalec pa s sprejemom naročila v izvajanje, obvezujeta, da bosta v času trajanja in po prenehanju del varovali kot poslovno skrivnost vse informacije druge stranke, katere bosta pridobili v zvezi z izvajanjem projekta, še posebej se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali zaupne informacije druge stranke pred tretjimi osebami. Stranki soglašata, da bodo imeli dostop do zaupnih informacij druge stranke samo tisti sodelavci, ki so neposredno vključeni v izvedbo projekta. Stranki se obvezujeta svoje sodelavce obvestiti o zaupnosti informacij in zagotoviti varovanje zaupnih informacij. Stranki tudi soglašata, da osebnih podatkov, do katerih bosta imeli dostop v času trajanja projekta, ne bosta uporabljali v nasprotju z določbami predpisov o varstvu osebnih podatkov, ne v času trajanja projekta, ne po prenehanju. Osebne podatke bosta uporabljali izključno za namene izvedbe projekta. Stranki bosta zagotovili pogoje in vse potrebne ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevanje zlorab v smislu določil zakona.

 

AVTORSKE PRAVICE

 

Naročnik se zavezuje, da bo naročeno delo po plačilu vrednosti projekta uporabljal samo v namene, za katere je bilo izdelano. Naročnik ne sme brez soglasja izvajalca spremeniti, dopolniti ali predelati programske kode in podatkovnih zbirk, ki so sestavni deli rešitve. Avtorske pravice in izvorna koda pogodbeno izdelanih predlog preideta v naročnikovo trajno last v primeru da izvajalčevo podjetje preneha poslovati.

V vsakem primeru izvajalcu ostajajo moralne avtorske pravice. Na rešitvi morajo ostati ime, oziroma logotip podjetja in povezava na spletno stran izvajalca kot avtorja rešitve, ki jih naročnik ne sme odstraniti brez predhodnega pisnega dovoljenja. Izvajalcu ostane pravica, da rešitev naročnika navaja kot svojo referenco na lastnih spletnih straneh, v različnih člankih in drugem promocijskem gradivu

 

GARANCIJA IN ODPRAVA NAPAK

 

Izvajalec bo v garancijskem roku šest (6) mesecev po predaji rešitve odpravil vse morebitne napake na programskih rešitvah, kot na primer napake v grafičnem vmesniku, napake v logiki delovanja rešitve, napake v programskih modulih, napake pri izpisih in kakršnekoli druge napake na programskih rešitvah. Izvajalec bo odpravil napake in neskladja v najkrajšem možnem času po prejemu pisne zahteve naročnika. Garancija ne velja v primeru, če naročnik posega v izvorno kodo ali ostale datoteke rešitve in jih kakorkoli spreminja. Garancija ne velja v primeru, da naročnik zahteva namestitev rešitve na tuj strežnik. V primeru namestitve rešitve na tuj strežnik stroške prilagoditev strani na tujo infrastrukturo nosi naročnik in niso všteti v ceno.

 

Rok izvedbe

 

Izvedba projekta se začne ob dostavi izpolnjene, žigosane in podpisane naročilnice / pogodbe izvajalcu, nakazilu avansa ter dostavi nujno potrebnih gradiv. V primeru, da nakazilo ni izvršeno v roku 7 dni od oddaje naročila, oziroma da v tem času niso dostavljena nujno potrebna gradiva, se pričetek projekta zamakne skladno s terminskimi plani izvajalca.

Rok izvedbe spletne strani je odvisen od nivoja paketa strani po ponudbi in je za vsak paket posebej določen v katalogu. Po pisnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem, je lahko rok izvedbe krajši ali daljši od predvidenega. V katalogu navedeni roki se lahko podaljšajo brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih:

• če naročnik ne izpolni oziroma zamudi sprejete obveznosti,

• če naročnik naknadno zahteva spremembo specifikacije spletnega mesta, kar ima za posledico povečan obseg oziroma novo dodatno delo,

• če naročnik ne zagotovi potrebnih podatkov, ki so nujni za izvedbo projekta,

• če naročnik odredi zaustavitev del,

• v primeru višje sile,

• v primeru sporazuma med pogodbenima strankama. Podaljšanje roka dogovorita stranki pisno v najkrajšem možnem času po nastanku vzroka za podaljšanje. Izvajalec se zavezuje, da bo vnesel vse vsebine, ki bodo dostavljene do konca projekta, skladno z obsegom definiranim v ponudbi. V primeru, da gradiva bistveno presegajo predvideni obseg se stranki dogovorita da bodisi vsebine vnese izvajalec proti plačilu po ceniku, bodisi vsebine vnese naročnik samostojno (glej točko „Vnos vsebin“). V primeru, da naročnik odredi zaustavitev del, bo izvajalec izstavil račun za vsa dela, ki so bila opravljena do trenutka zaustavitve. Zaustavitev del lahko naročnik zahteva izključno v pisni obliki (e-mail, faks, pismeno). V kolikor naročnik na pakete spletnih strani naroča dodatne jezikovne različice, se za vsako jezikovno različico rok izvedbe podaljša za dodatne dneve, kot je definirano v katalogu. Za ostala določila glej točko „Dodatne jezikovne različice“.

 

ZAMUDA IZVAJALCA

 

Če izvajalec ne dobavi izdelkov v določenih ponudbenih rokih, oziroma v rokih, za katere sta se stranki drugače pisno dogovorili, dolguje naročniku za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti, vendar ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti. Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo v primerih, določenih v „Rokih izvedbe“ v teh pogojih poslovanja.

 

POLITIKA POPUSTOV

 

Izvajalec ima razvito politiko popustov na paketno ceno spletnih strani. Popusti so vnaprej določeni in se ne spreminjajo, prav tako izvajalec ne more odobriti dodatnih popustov na podane popuste. Popust A: osnovni popust na redno ceno spletne strani po ceniku, odobri se vsakemu naročniku, ki naroči spletno stran iz paketne ponudbe. Višina popusta je 18% za nivo 1, 21% za nivo 2 in 25% za nivo 3 paketnih ponudb. Popust B: 5% na paketno ceno (redna cena zmanjšana za popust A) za oddajo vseh gradiv v roku 7 dni od oddaje naročila ali za plačilo 100% avansa, ki mora biti nakazan v roku 7 dni od oddaje naročila. Popust C: 10% na paketno ceno (redna cena zmanjšana za popust A) za oddajo vseh gradiv in za plačilo 100% avansa v roku 7 dni od oddaje naročila. Poleg naštetih popustov se na paketno ceno upošteva še -195,00 € za licenco myPortal, ki se avtomatično odšteje od vsakega naročila v zameno za sklenitev skrbništva za obdobje 1 leta (12 mesecev). Ta popust je vključen v osnovni popust A. V kolikor stranka koristi popust in ne izpolni svojih obveznosti, se ji razlika popusta (bodisi v celoti ali delno, če stranka delno izpolni obveznosti) obračuna ob zaključku projekta pri izdaji računa.

 

OVREDNOTENJE IN PLAČILA

 

Vrednost projekta izdelave spletnih strani je določena v katalogu paketne ponudbe in je odvisna od izbranega paketa spletnih strani. Vrednost se določa glede na osnovno ceno projekta, zmanjšano za izbrane popuste glede na politiko popustov, kot je določena v katalogu. Končno ceno projekta tako zapiše izvajalec na naročilnici, oziroma jo določi sistem za naročanje spletnih strani po paketni ponudbi. Ob naročilu storitev z naročilnico in/ali pogodbo mora naročnik nakazati izvajalcu 50% avans glede na končno vrednost projekta po naročilnici, za kar prejme avansni račun. Avans se računa na bruto ceno, to je vrednost projekta povečana za 20% DDV, v kolikor je izvajalec zavezanec za DDV. Plačilo avansa je pogoj za pričetek del.

 

V primeru, da stranka ob naročilu storitev vplača 100% avans, ji pripada dodaten popust glede na politiko popustov po katalogu. Naročnik mora avans plačati v roku 7 dni od oddaje naročila, sicer si izvajalec pridržuje pravico zaračunati mu administrativne stroške v višini 30,00 EUR +DDV. Ob zaključku projekta bo naročnik prejel račun v višini preostale vrednosti projekta, to je 50% vrednosti projekta, oziroma v višini 0% vrednosti v primeru 100% avansnega plačila. Naročnik mora račun poravnati najkasneje v roku 10 dni po izstavitvi računa. Kot zaključek projekta se smatra prejeti podpisani primopredajni zapisnik ali potek določenih sedem (7) dni od dostave primopredajnega zapisnika naročniku, v kolikor ga naročnik ne vrne izvajalcu. Izvajalec si pridržuje pravico, da projekta ne objavi na svetovnem spletu dokler naročnik ne poravna prejetega zaključnega računa. Po objavi spletne strani na spletu začne izvajalec izvajati in obračunavati tudi skrbništvo. V primeru spremembe specifikacije del izbranega paketa po ponudbi se kot osnova za ovrednotenje le-teh uporabi cenik izvajalca. ODSTOP OD NAROČILA Naročnik lahko odstopi od naročila v kateremkoli času. V tem primeru mora izvajalcu plačati vrednost opravljenih del do trenutka zaustavitve projekta. V primeru, da naročnik preneha izpolnjevati svoje obveznosti v skladu s temi pogoji poslovanja in kljub pisnim opozorilom izvajalca to traja najmanj šest mesecev, se šteje, da je odstopil od naročila, izvajalec pa mu bo obračunal vsa opravljena dela.

 

KONČNE DOLOČBE

 

Spremembe in dopolnitve projekta po paketni ponudbi se lahko opredelijo sporazumno, v pisni obliki, kot pogodba, aneks ali nova naročilnica. Izvajalec in naročnik soglašata, da bosta morebitne nesporazume v zvezi z izvajanjem projekta reševala sporazumno. Za primer, da ne bosta mogla doseči sporazuma, se dogovorita, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Krškem. Pogoji poslovanja veljajo od 18. maja 2015 do sprejetja novih.

 

 

Pogoji poslovanja v skrbniškem sistemu Domdesign - Lepota Oblike d.o.o.

 

UVODNE DOLOČBE

Pogoji poslovanja v skrbniškem sistemu DominoCMS (v nadaljevanju: pogoji poslovanja) opredeljujejo pojme, urejajo postopke in elemente pogodbenih razmerij ter veljajo za vsa naročila in pogodbe (v nadaljevanju: naročila), sklenjene med podjetjem Lepota Oblike d.o.o. ali katerimkoli izmed njegovih franšiznih poslovnih partnerjev (v nadaljevanju: izvajalec), ki trži storitve skrbniškega sistema, in naročnikom teh storitev (v nadaljevanju: naročnik). Pogoji poslovanja so sestavni del vsakega naročila, na kar je naročnik opozorjen ob naročilu storitev. Vsak naročnik se z naročilom zaveže, da je seznanjen s pogoji poslovanja. Če med naročnikom in izvajalcem obstaja tretja oseba kot posrednik, je dolžna s temi pogoji poslovanja seznaniti naročnika.

Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko glede na okoliščine kadarkoli spremeni pogoje poslovanja in o tem ni dolžen obveščati naročnikov. Veljavna različica besedila pogojev poslovanja je objavljena na spletni strani www.domdesign.eu, na zahtevo naročnika pa jih izvajalec posreduje tudi v pisni obliki. V primeru, da so v pisni pogodbi dogovorjeni elementi, ki se razlikujejo od določil pogojev poslovanja, veljajo tisti, ki so zapisani v pogodbi. Ustni dogovori, ki se razlikujejo od določil v pogojih poslovanja, niso veljavni.

POJMI

Skrbništvo spletnih strani. Skrbništvo spletnih strani je skupek storitev, ki v osnovi omogoča gostovanje spletne strani, vzdrževalne ure in elektronsko pošto. Skrbništvo je razdeljeno na različne pakete storitev, katerih vsebina pripomore k optimalni spletni prisotnosti posameznega naročnika, glede na njegove potrebe. Poleg skrbništva lahko naročnik koristi tudi pakete Vzdrževanja, storitve gostovanja in elektronske pošte ter dodatne storitve obveščanja po spletni pošti – mailing, spletne tv – videostreaming, optimizacije za iskalnike – SEO in oglaševanja. Paketi in obsegi storitev so določeni v Ceniku skrbništva izvajalca. Izvajalec je stranka, ki bo skrbela za spletne strani naročnika, da bodo glede na izbrani paket Skrbništva, Vzdrževanja ali Gostovanja optimalno in nemoteno delovale na svetovnem spletu.

Naročnik je stranka, ki izvajalcu z naročilnico ali pogodbo naroča skrbništvo ali druge storitve po Ceniku skrbništva glede na izbrani paket iz Cenika. Predmet naročila so storitve po Cenika skrbništva izvajalca. Obseg storitev je odvisen od izbranega paketa skrbništva ali vzdrževanja ali dodatnih storitev in ga podrobneje opisuje ter zapoveduje Cenik izvajalca. Cenik skrbništva vsebuje opise različnih paketov skrbništva, vzdrževanja, gostovanja ter dodatnih storitev z navedbo cen in je javno dostopen na spletnih straneh izvajalca www.domdesign.eu/si/cene. Izvajalec lahko kadarkoli spremeni vrednosti, vsebino ali pojme Cenika brez predhodnega obvestila.

IZVAJANJE SKRBNIŠTVA

Skrbništvo se izvaja v delovnem času. V času objave teh pogojev je to med delavniki od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure. Izven delovnega časa se opravlja zgolj intervencije in nujna dela, ki se lahko obračunajo po ceniku Izvajalca, glede na vrsto zahtevka. Vsa opravljena dela, ki niso v sklopu izbranega skrbniškega paketa se zaračunajo po veljavnem ceniku Izvajalca. Naročniku se upošteva popust glede na vrsto skrbniškega paketa.

 

SKRBNIŠKI PAKETI

 

Vsebina, obseg storitev in ugodnosti v posameznem skrbniškem paketu so določeni v Ceniku Izvajalca. Izvajalec lahko kadarkoli spremeni vrednosti, vsebino ali pojme Cenika brez predhodnega obvestila. Vse skrbniške pakete in druge storitve lahko Naročnik kadarkoli spremeni, nadgradi ali razširi z izpolnitvijo Naročilnice.

 

PAKETI VZDRŽEVANJA

 

Paketi vzdrževanja so namenjeni naročnikom, ki gostujejo na lastnih strežnikih, vendar želi koristiti platformo za podporo strankam izvajalca, brez da bi bili vezani na njegovo IT infrastrukturo. Vsebina, obseg storitev in ugodnosti v posameznem paketu vzdrževanja so določeni v Ceniku izvajalca. Izvajalec lahko kadarkoli spremeni vrednosti, vsebino ali pojme Cenika brez predhodnega obvestila. Vse pakete vzdrževanja in druge storitve lahko naročnik kadarkoli spremeni, nadgradi ali razširi z izpolnitvijo Naročilnice.

 

NAROČNINA

 

Naročnina je prispevek za vodenje uporabniškega računa in se obračuna vsem strankam, ki naročajo storitve gostovanja ali elektronske pošte ali druge storitve in nimajo sklenjenega skrbniškega paketa. Naročnina se obračuna mesečno po Ceniku Izvajalca.

 

GOSTOVANJE SPLETNIH STRANI

 

V okviru skrbniških paketov ima naročnik na voljo določeno število MB prostora na strežniku in določeno število gostovanj spletnih strani vključenih v izbrani skrbniški paket.

 

Naročnik, ki naroča gostovanje spletnih strani, ima na voljo pogodbeno število MB prostora na strežniku za lastne spletne strani, ki jih lahko koristi tako za fotografije in datoteke, kot za vsebine spletne strani ter podatkovne zbirke. Naročniku, ki naroča gostovanje izven skrbniških paketov kot samostojno storitev, bo izvajalec obračunal še stroške mesečne naročnine za vodenje računa.

 

ELEKTRONSKA POŠTA

 

V sklopu skrbniških paketov ima vsaka stranka na voljo določeno število elektronskih poštnih predalov glede na izbrani skrbniški paket. Vsak poštni predal ima na voljo 1 GB ali 5 GB prostora za elektronska sporočila, protivirusno zaščito, napredno filtriranje nezaželenih sporočil ter spletni dostop do poštnega predala. Na naročnikovo zahtevo lahko izvajalec dodeli dostop do spletne nadzorne plošče, kjer si lahko naročnik sam ureja poštne predale. Naročnik lahko naroči storitev elektronske pošte izven skrbniških paketov kot samostojno storitev, pri čemer mu izvajalec zaračuna tudi stroške mesečne naročnine za vodenje njegovega računa.

 

MESEČNI PRENOS

 

Naročnik, ki naroča gostovanje spletnih strani, oz. ima gostovanje v okviru skrbniških paketov, ima na voljo pogodbeni obseg mesečnega prenosa podatkov, skladno z izbranim skrbniškim paketom oz. paketom gostovanja. Izvajalec si pridržuje pravico naročniku, ki presega določeni obseg mesečnega prenosa podatkov, višek prenosa dodatno obračunati po Ceniku.

 

FTP DOSTOP

 

FTP dostop do lastnega prostora na strežniku je omogočen naročnikom v okviru skrbniških paketov in sicer je na voljo strankam z višjim nivojem skrbniškega paketa, glede na izbrani skrbniški paket.

 

POŠILJANJE SPLETNE POŠTE - MAILING

 

Vsak naročnik ima s pomočjo mailing modula omogočeno pošiljanje spletne pošte, znotraj skrbniškega paketa pa ima na voljo pogodbeno število naslovnikov. Stranke z višjim skrbniškim paketom imajo na voljo več naslovnikov, število naslovnikov pa je odvisno od izbranega skrbniškega paketa. Ta storitev ni na voljo v Začetnem skrbniškem paketu. Naročnik mora za koriščenje te storitve imeti omogočen modul Prijava in odjava na e-novice.

 

VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI

 

Vsak skrbniški in vzdrževalni paket vsebuje določeno število vzdrževalnih ur mesečno. Naročnik lahko koristi vzdrževalne ure za tekoči mesec brez nikakršnega doplačila. Naročnik lahko koristi vzdrževalne ure za grafične, tehnične ter vsebinske korekture na svojih spletnih straneh, pripada pa mu tudi popust na vse nadaljnje vzdrževalne ure. Višina popusta je odvisna od nivoja in vrste izbranega paketa.

 

Posamezni paketi so predstavljeni v ceniku izvajalca.

 

Število vzdrževalnih ur je na letni osnovi omejeno glede na paket, naročnik pa lahko v posameznem letu pokoristi največ toliko ur, kolikor mu dovoljuje izbrani paket. Tekom leta lahko naročnik v večjem obsegu koristi zgolj sorazmerni delež vzdrževalnih ur, ki jih ima na voljo znotraj paketa, tako ne more prvi mesec pokoristiti vseh ur na letni ravni. V primeru, da želi koristiti večje število ur mora naročnik predhodno pridobiti soglasje izvajalca ter podpisati aneks o koriščenju ur, s katerim se zavezuje, da bo v primeru predčasne prekinitve skrbništva plačal pogodbeno kazen za razliko koriščenih ur skladno s Cenikom izvajalca. Skrbniško razmerje se sklepa za tekoče koledarsko leto, skrbniške ure v naslednje koledarsko leto niso prenosljive. V kolikor stranka sklene razmerje tekom leta, ji pripada sorazmerni delež skrbniških ur glede na število mesecev, ki še preostanejo do konca koledarskega leta od sklenitve pogodbe. Ob vstopu v novo leto se skrbniško razmerje podaljša za celotno koledarsko leto. V primeru, da želi stranka predčasno prekiniti skrbništvo pred zaključkom leta in je pokoristila večje število ur od pripadajočih glede na vplačano skrbništvo v tekočem koledarskem letu, je dolžna plačati pogodbeno kazen za razliko koriščenih ur skladno s Cenikom izvajalca. Izvajalec je dolžan naročnika na njegovo zahtevo obveščati o stanju njegovih ur.

 

Intervencija

Stranke z višjim nivojem skrbniških in vzdrževalnih paketov imajo na voljo mesečno dodeljeno število intervencijskih posegov, ki jih lahko koristijo za izvedbo nujnih del.

Intervencija se izvaja v okviru podpore strankam znotraj delovnega časa ponudnika. Za izvedbo intervencije se koristijo vzdrževalne ure glede na izbrani paket, ob naročilu intervencije pa naročnik preskoči čakalno vrsto na podpori in se obravnava urgentno. Izvajalec bo v takem primeru naročnika obvestil, da se koristi intervencija. Naročniku, ki želi koristiti intervencijo izven delovnega časa izvajalca, bo izvajalec izvedbo dela zaračunal po urni postavki za intervencijo skladno s Cenikom izvajalca. Intervencije izven delovnega časa se odobrijo zgolj za kritične primere, ki resno ogrožajo prisotnost strani na spletu oz. spletno poslovanje podjetja. Naročniki, ki nimajo sklenjenega skrbniškega ali vzdrževalnega paketa, oziroma njihov paket ne nudi možnosti intervencije, te storitve ne morejo koristiti, oziroma lahko po dogovoru z izvajalcem storitev koristijo proti doplačilu po urni postavki za intervencijo skladno s cenikom izvajalca, pri čemer je odločitev za izvedbo intervencije na strani izvajalca. Intervencija ne velja za pomembne napake, ki nastanejo po krivdi izvajalca. V primeru odkritja take napake je izvajalec dolžan napako odpraviti v čimkrajšem možnem času brez doplačila. Kot urgentna napaka se šteje zgolj neposredno dokazljiva napaka, ki jo je opravil izvajalec in lahko pomembno vpliva na negativno poslovanje ali spletno prisotnost naročnika (večje napake v spletni trgovini, pri naročanju, nedelovanje spletnih strani ali elektronske pošte po krivdi izvajalca,...)

Podpora

 

Vsi lastniki DominoCMS spletnih strani lahko koristijo storitve podpore izvajalca z naročilom izvedbe dela na e-mail naslov: podpora@dominocms.eu. Podpora je namenjena reševanju sprotnih popravkov, dodelav, izboljšav ipd. v manjšem obsegu in omogoča tekoče vzdrževanje spletne strani. Podpora ni namenjena izvedbi večjih dodelav, izboljšav ali nadgradenj. Izvajalec ima pravico tovrstna dela ovrednotiti v predračunu in obračunati po rednem Ceniku. Naročnikom s skrbniškim ali vzdrževalnim paketom se izvedba podpore vrši v okviru izbranega paketa. Če izvedba dela prekorači mesečno kvoto vzdrževalnih ur, bo izvajalec naročniku izstavil račun za višek opravljenih ur in sicer skladno s cenikom izvajalca.

 

Naročniki z višjim nivojem skrbniškega ali vzdrževalnega paketa lahko koristijo svetovalne storitve glede izboljšav spletnega mesta preko telefonskega pogovora, za Stran 1 / 2 = Pogoji poslovanja v skrbniškem sistemu Domdesign samo naročilo podpore pa morajo poslati elektronsko sporočilo na poštni naslov podpora@dominocms.eu Naročnikom brez skrbniškega ali vzdrževalnega paketa se naročena opravljena dela zaračunajo po ceniku izvajalca.

 

VARNOSTNE KOPIJE

 

Naročnikom z višjim nivojem skrbniških ali vzdrževalnih pogodb nudimo brezplačne varnostne kopije spletnega mesta na oddaljeni lokaciji, kar pripomore k višji zanesljivosti delovanja in zaščiti podatkov na njem. Varnostne kopije se hranijo za obdobje 5 dni, mesečno pa se izvajajo trajni backupi. Naročnikom z nižjim nivojem skrbniških ali vzdrževalnih pogodb ter strankam brez tovrstnih pogodb nudimo varnostne kopije proti plačilu po Ceniku izvajalca.

 

Nadgradnje spletnega sistema DominoCMS

 

Vsi skrbniški in vzdrževalni paketi imajo vključene brezplačne nadgradnje sistema DominOCMS znotraj zakupljene različice (npr. 6.00 – 6.99). Nadgradnje se vršijo brez predhodnega obvestila stranki in brez motenja delovanja strani. Izvajalec redno objavlja informacije o nadgradnjah ter novostih, ki jih le-te prinašajo, na lastnih spletnih straneh. Spletne strani, ki jih poganja DominoCMS, vendar nimajo sklenjenega skrbniškega ali vzdrževalnega paketa, lahko nadgradnje sistema DominoCMS prejmejo proti doplačilu po Ceniku izvajalca.

 

POPUST

 

Skrbniški in vzdrževalni paketi imajo glede na izbrani paket določen odstotek popusta, ki pripada naročniku in velja za dodatne storitve, nadgradnje in višek opravljenih ur podpore. Naročniku se določeni popust upošteva ob izdelavi predračunov ali računov za opravljena dela, ne velja pa za obračun mesečnih obveznosti iz naslov skrbniškega ali vzdrževalnega razmerja (to je vrednost izbranega paketa, ki se obračunava na mesečni osnovni). Naročnikom in strankam, ki nimajo sklenjenega skrbniškega ali vzdrževalnega razmerja ter naročnikom Začetnega skrbniškega paketa, dodatni popusti ne pripadajo.

 

NAROČILO STORITEV

 

Naročilo želenih storitev se izvede tako, da naročnik izpolni obrazec za naročilo (v nadaljevanju: Naročilnica), ki mu jo posreduje Izvajalec, na kateri označi naročene storitve, oz. Naročilnico izpolni elektronsko. Pred naročilom se Naročnik lahko posvetuje osebno, pisno ali telefonsko z Izvajalcem, ki mu bo svetoval najprimernejše storitve. Naročilo storitev je veljavno, če je izvajalcu posredovano v pisni obliki po pošti ali po elektronski pošti, bodisi z naročilnico ali brez, v kolikor izvajalec naročilo potrdi. V pisni obliki mora biti Naročilnica opremljena z žigom in podpisom odgovorne osebe ter poslana na naslov: Lepota Oblike d.o.o., Pleteršnikova ulica 1, 8250 Brežice. V elektronski obliki je veljavno le naročilo, ki je poslano z elektronsko pošto na elektronski naslov izvajalca info@domdesign.eu, oz. je poslano preko posebnega elektronskega obrazca na spletni strani www.domdesign.eu. Naročilo po elektronski pošti mora biti opremljeno z elektronskim podpisom, skladnim z veljavnim Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

 

ZAVRNITEV NAROČILA

 

Izvajalec ima pravico zavrniti naročilo, če:

• Naročilnica ne vsebuje izpolnjenih enega ali več bistvenih elementov, kot so podatki o naročniku, vsebina naročila, podpis in/ali žig, oziroma je naročilo drugače pomanjkljivo,

• Naročnik s svojo dejavnostjo posega v konkurenčno dejavnost Izvajalca,

• Kapacitete skrbniškega sistema ne omogočajo izvedbe naročila,

• Naročnik ni redno izpolnjeval ali redno ne izpolnjuje svojih obveznosti v splošnem notranjem in zunanjem poslovanju,

• v drugih primerih, ki jih določajo pogoji poslovanja.

 

NAROČNIŠKO RAZMERJE

 

Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastanejo z dnem, ko je skrbniški paket aktiviran. Naročniško razmerje prične veljati z dnem, ko je (1) spletna stran objavljena na spletu, ali ko (2) je naročniški paket naročen in aktiviran. Skrbniško razmerje se sklepa za nedoločen čas z minimalnim časom trajanja 1 leto in začne veljati od dneva vzpostavitve storitev. Ob sklenitvi se razmerje sklene za tekoče koledarsko leto, ob vstopu v novo leto se skrbniško razmerje podaljša za celotno koledarsko leto. Po preteku se razmerje samodejno podaljša za enako obdobje (1 leto).

 

OMEJITEV IN UKINITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

 

Vsako neupoštevanje katerekoli postavke ali dela Pogojev poslovanja se smatra kot kršitev. O kršitvi izvajalec obvesti naročnika pisno. V kolikor v 14 dneh od izdaje opozorila, naročnik ne predloži dokazov, da ni prišlo do kršitve Pogojev poslovanja, izvajalec lahko nemudoma ukine oziroma začasno onemogoči dostop do storitev brez predhodnega opozorila.

 

Naročnik se strinja, da lahko izvajalec kadarkoli odstrani uporabniški račun in onemogoči uporabo storitev, če je naročnik kršil Pogoje poslovanja. Izvajalec v tem primeru ne povrne vplačanih zneskov. Naročnik se strinja, da lahko izvajalec po lastni presoji prekine uporabo storitev, vendar mora o tem predhodno obvestiti naročnika na kontaktni email ali po pošti, uporabo storitev pa lahko prekine 14 dni po tem, ko je poslal obvestilo. Izvajalec se strinja, da v tem primeru povrne vplačane zneske. Vsa plačila za opravljene storitve so nevračljiva, razen v primeru, da se izvajalec odloči drugače. Uporabniški račun se lahko nemudoma in brez predhodnega obvestila ukine, v kolikor se na uporabniškem računu naročnika nahaja nespodobna, nemoralna ali ilegalna vsebina, ki zajema, vendar ni omejena na:

• pornografski material v vsaki obliki in vsaka vsebina, ki krši avtorsko pravo

• vsebine, ki neposredno žalijo ali kvarijo ugled posameznikov ali podjetij

• vsebine, ki spodbujajo vojno, rasizem in druga nasilna vedenja Vsaka nepooblaščena ali nedovoljena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba. V primeru zlorabe si izvajalec pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, onemogoči ali omeji uporabniški račun. Vplačani zneski se v tem primeru ne vračajo. Kot zloraba se šteje predvsem, ampak ni omejeno na:

• vsako branje in pisanje izven svojega domačega direktorija (homedir-a)

• množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript

• prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika (RAM, trdi disk, ipd.)

• nameščanje in zaganjanje rezidenčnih programov. Z zlorabo povzročeno škodo ali pridobljeno korist na račun izvajalca, ki jo oceni sodni cenilec v 30 dneh od nastanka zlorabe, je naročnik dolžan v celoti povrniti izvajalcu.

 

KOMUNIKACIJA IN SPREMEMBE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

 

Obe pogodbeni stranki lahko kadarkoli brez razloga odpovesta naročniško razmerje z odpovednim rokom 30 dni. Prekinitev naročniškega razmerja mora biti posredovana pisno po navadni ali elektronski pošti in stopi v veljavo, ko druga pogodbena stranka prejme obvestilo o prekinitvi. Stroške za tekoči mesec krije naročnik.

Izvajalec lahko sčasoma spremeni pojme in pogoje naročniškega razmerja ali spremeni storitve zajete v naročniškem razmerju. Vsaka taka sprememba bo postala veljavna takoj po tem, ko bo objavljena na spletnih straneh izvajalca ali po tem, ko bo izvajalec naročnika obvestil na kontaktni e-mail oziroma pismeno. Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani izvajalca in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s katero od sprememb ne bo strinjal, lahko kadarkoli prekine naročniško razmerje. Odločitev sporoči izvajalcu pismeno po e-mailu na info@domdesign.eu ali po navadni pošti. Prekinitev naročniškega razmerja bo postala veljavna šele po izvajalčevi potrditvi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročnik se strinja, da z nadaljnjo uporabo storitev upošteva in se strinja z vsemi spremembami naročniškega razmerja. Izvajalec si pridržuje pravico razširjanja informacij do naročnika, ki se mu zdijo potrebne za normalno delovanje in izboljšanje kvalitete storitev. Izvajalec obvešča naročnika na kontaktne podatke, katere je naročnik dolžan ažurirati v kolikor pride do sprememb.

 

OVREDNOTENJE IN PLAČILA

 

Cenovno ovrednotenje posamezne storitve je določeno v Ceniku izvajalca, oziroma se ovrednotenje skupka storitev določi na Naročilnici ali v pisnem naročilu ali pogodbi. Naročniško obveznost se plačuje mesečno za pretekli mesec . Rok plačila je 10 dni od izdaje računa. Račun se izstavlja na dan v mesecu, ko so bile aktivirane storitve. Cene za uporabo storitev izvajalca so določene s Cenikom izvajalca in se lahko kadarkoli spremenijo. Nove cene veljajo od prvega dne v naslednjem mesecu po spremembi cenika. Izvajalec obvesti naročnika o spremembi cenika na svojih spletnih straneh ali drugače. V primeru predplačila 12 mesecev se spremembe cenika ne upoštevajo, torej izvajalec ne bo zaračunal ali vračal razlike med vplačanim zneskom in zneskom na ceniku. Naročnik se zavezuje, da bo redno poravnaval obveznosti iz naročniškega razmerja. Izvajalec bo izstavljal račune periodično - mesečno za pretekli mesec, oziroma v primeru avansnega plačila za tekoče koledarsko leto vnaprej, glede na število preostalih mesecev v letu na datum naročila. V primeru 12-mesečnega avansnega plačila pripada naročniku popust po Ceniku. V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec naročniku zaračuna stroške opomina in zakonsko predpisane zamudne obresti.

V primeru, da naročnik ne poravna svojih obveznosti v določenem roku, ga izvajalec o tem obvesti na kontaktni e-mail, pismeno ali po telefonu. Če naročnik v enem tednu od obvestila ne poravna zapadlih obveznosti oziroma ne pride do drugačnega dogovora, mu lahko izvajalec omeji ali onemogoči uporabo skrbniškega paketa. Če v roku 14 dni od obvestila ni odziva s strani naročnika, si izvajalec pridržuje pravico, da ukine naročniško razmerje. V primeru prekinitve naročniškega razmerja je naročnik dolžan v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja, nastale do dneva prekinitve. Izvajalec jamči za 99% uptime, v primeru, da je v določenem mesecu uptime manj kot 99%, izvajalec vrne naročniku znesek, ki je enak ceni gostovanja v tistem mesecu.

 

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Naročnik se z oddajo naročila, izvajalec pa s sprejemom naročila v izvajanje, obvezujeta, da bosta v času trajanja in po prenehanju razmerja varovali kot poslovno skrivnost vse informacije druge stranke, katere bosta pridobili v zvezi z izvajanjem storitev, še posebej se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali zaupne informacije druge stranke pred tretjimi osebami. Stranki soglašata, da bodo imeli dostop do zaupnih informacij druge stranke samo tisti sodelavci, ki so neposredno vključeni v izvajanje storitev. Stranki se obvezujeta svoje sodelavce obvestiti o zaupnosti informacij in zagotoviti varovanje zaupnih informacij. Stranki tudi soglašata, da osebnih podatkov, do katerih bosta imeli dostop v času trajanja razmerja, ne bosta uporabljali v nasprotju z določbami predpisov o varstvu osebnih podatkov, ne v času trajanja razmerja, ne po prenehanju. Osebne podatke bosta uporabljali izključno za namene izvajanje storitev po naročniškem razmerju. Stranki bosta zagotovili pogoje in vse potrebne ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevanje zlorab v smislu določil zakona.

KONČNE DOLOČBE

Spremembe in dopolnitve storitev naročniškega razmerja se lahko opredelijo sporazumno, v pisni obliki, kot pogodba, aneks ali nova naročilnica. Izvajalec in naročnik soglašata, da bosta morebitne nesporazume v zvezi z izvajanjem storitev reševala sporazumno. Za primer, da ne bosta mogla doseči sporazuma, se dogovorita, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Krškem. Pogoji poslovanja veljajo od 18. maja 2015 do sprejetja novih.

Kontaktirajte nas

Domdesign, d. o. o.
Šolska ulica 1
8250 Brežice
040 842 313
info@domdesign.eu

Uradni podatki

Domdesign, d. o. o.
Šolska ulica 1
8250 Brežice
ID za DDV 64311449
Matična številka 3531813

Več podatkov »